To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Aspekty organizacyjne dotyczące warsztatu

Aspekty organizacyjne:

1. Warsztat zrealizowany zostanie w sali konferencyjnej na terenie miasta Gdańska  przez firmę Mediacon - doradztwo i szkolenia, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kunickiego 12, NIP 5842013508

2. Cena obejmuje udział w warsztacie, materiały podręczne, napoje zimne, przekąski.

3. Dokładny adres realizacji warsztatu zostanie podany uczestnikom przynajmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej (e-mail),

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zaproponowania innej daty realizacji warsztatu w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. choroba prowadzącego) lub ilości zgłoszonych uczestników mniejszej niż cztery osób.

4.1.W przypadku zaistnienia któregoś z powyższych zdarzeń uczestnicy, którzy wykupili karnet uczestnictwa:

4.1a. zostaną poinformowania o wystąpieniu zdarzenia drogą elektroniczną (e-mail)

4.1b. otrzymają propozycję innej daty oraz miejsca udziału w warsztacie.

5. Uczestnik ma prawo odwołać udział w warsztacie i zwrotu wniesionej opłaty, przyjmując jednocześnie do wiadomości następujące zasad:

5.1. Zwrot kwoty wpłaconej za udział w warsztacie następuję w ciągu do 14 dni od planowanej daty warsztatu oraz na podstawie pisemnej rezygnacji przesłanej na adres: kontakt@mediaconhr.pl

5.2. Na życzenie uczestnika, zwrot kwoty zostanie również potwierdzony przez Mediacon - doradztwo i szkolenia wysyłką faktury korygującej.

5.3. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie w związku z brakiem akceptacji terminu proponowanego w trybie wynikającym z pkt. 4.1b, uczestnikowi przysługuje zwrot 80% ceny karnetu,

5.4 W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w warsztacie z jego winy, zwrot ceny karnetu następuję według następujących proporcji:

5.4a. na 14 i więcej dni przed datą warsztatu - 50% ceny

5.4b na 7-13 dni przed datą warsztatu - 25% ceny

5.4c - na 6 i mniej dni przed warsztatem - zwrot nie przysługuje

6. Zwrot wpłat następuje wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni od daty warsztatu, którego dotyczy rezygnacja.

7. W przypadku zgłoszenia wystawienia faktury na firmę, zgłoszenie udziału w warsztacie jest jednocześnie zgodą na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

8. Zakup karnetu na szkolenie oznacza akceptację powyższych warunków.